Čia pateikiame trumpą mūsų bažnyčios „tikėjimo išpažinimą“, t.y. svarbiausius mūsų tikėjimo teiginius. Jie yra paremti Biblija.

1. Mes tikime, kad Biblija, kurią sudaro 66 knygos, Senasis ir Naujasis Testamentai, tekstai yra neklaidingas, patikimas ir įkvėptas Dievo Žodis. Biblija yra aukščiausias autoritetas visuose mūsų tikėjimo ir praktikos klausimuose. (2 Timotiejui 3,16; 2 Petro 1,20-21).

2. Mes tikime, kad yra vienas tikrasis Dievas ir egzistuojantis trijuose asmenyse – Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje – trys Asmenys, tačiau vienas Dievas. (Pakartoto Įstatymo 6,4; Mato 28,19; 1 Korintiečiams 8,6; Efeziečiams 3,3-14; 1 Petro 1,2; Apreiškimas Jonui 5,9-10).

3. Mes tikime, kad Jėzus Kristus, amžinai egzistuojantis, yra Dievo vienagimis Sūnus, kuris tapo žmogumi, tačiau nesusitepė nuodėme; buvo pradėtas Šventąja Dvasia ir gimė iš mergelės Marijos; Jis yra pilnai Dievas ir pilnai žmogus. (Luko 1,30-35; Jono 1,1-15; Filipiečiams 2,5-8; Kolosiečiams 1,15).

4. Mes tikime, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo atvaizdą, tačiau įkrito į nuodėmę, dėl ko atėjo net tik fizinė, bet ir dvasinė mirtis – atskyrimas nuo Dievo. (Pradžios 1,26,27; 2,16,17; 3,6-19; Romiečiams 3,10-23; 6,23).

5. Mes tikime, kad Viešpats Jėzus Kristus kentėjo ir mirė kaip pakeičianti auka už viso pasaulio nuodėmes. Jis prisikėlė iš mirusiųjų kūne, kuriame Jis buvo nukryžiuotas; šiame pagarbintame kūne jis pakilo į Dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje kaip bažnyčios galva, užtaria šventuosius kaip mūsų aukščiausiasis kunigas. (Luko 24; Apaštalų darbų 1,9-11; Romiečiams 5,8-10; Efeziečiams 1,20-23; 1 Petro 3,18).

6. Mes tikime, kad žmogus yra prarastas ir privalo užgimti iš naujo tam, kad įeitų į Dievo Karalystę. Išgelbėjimas yra vien tik iš malonės per asmeninį tikėjimą į Kristaus ant kryžiaus atliktą darbą. Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Mūsų išgelbėjimas yra nepažeidžiamas amžiams ir yra palaikomas saugus Dievo jėga. (Jono 1,12; 3,3-7; Efeziečiams 2,8,9).

7. Mes tikime, kad Kristaus Kūnas yra sudarytas iš visų, kurie tiki į Jį. Tačiau Naujojo Testamento bažnyčioje šis Kūnas pasireiškia per vietinę grupę pakrikštytų tikinčiųjų, susibūrusių kartu dėl Jo ir Evangelijos skleidimo. Krikštas ir Viešpaties vakarienė yra nekintami priesakai vietinei bažnyčiai iki mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimo. (Morkaus 16,15; 1 Korintiečiams 12,12; Efeziečiams 1,22,23).

8. Mes tikime Didžiuoju Jėzaus Pavedimu – Eikite ir padarykite mokytiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami juos laikyti visa, ką aš esu jums įsakęs. Tai yra pagrindinis bažnyčios ir visų tikinčiųjų į Kristų uždavinys. (Mato 28,18-20).

9. Mes tikime antruoju Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimu. (Mato 24,29-42; 1 Tesalonikiečiams 4,16-18; Apreiškimas Jonui 19,11-20,15).